Northern perspective

What's your dream?

Joint action for Nordens Vattenliv

Form an international Water Council that is about protecting and correcting previous mistakes against water, nature and the environment.

A) -The goal is to ultimately have a favorable co-operation in the Nordic countries to save the Kvarken, the Gulf of Bothnia and the Bothnian Sea, in short the Baltic Sea from, for example, continued overexploitation with trawlers, environmental damage, etc. and through the work to inform and inspire others with our example.

Planning for the Sport Fishing Fair in Stockholm in a year, 2023: Invitation to all parties to receive information and participate in the - hopefully - future, Swedish National Water Council Association.

My view is that cooperation is needed for us to succeed in stopping the continued devastation of watercourses that are the basis for life and sea health.

B) The aim is to first clarify the shortcomings in the Swedish government's handling of EU directives, - (which at present looks likely to be decided next year and which in practice will legitimize the lack of continued restoration and improvement measures in over half of all our watercourses in Sweden) -, in order to have the government's preparatory work to apply to all Swedish watercourses, without exception, with broad support from all stakeholders.

Planning for the Sport Fishing Fair: Stellan Hamrin will shed light on the current situation in lecture / s. The work of getting more speakers / informants is underway.

The implementation at the Sport Fishing Fair is intended as a preparatory program item; -s (lectures), inform with facts about needs that migratory fish, salmon, trout, eels, etc. have as well as vital environmental, ponds, power plants and more and problems such as thiamine deficiency, Furunculosis and much more. Problems for other species through sea and sea-based fish farms with the environmental damage they cause, etc.

The strategy is to recruit members by using the Information Program to create interest where the hope is that those who want to continue in a joint work to develop the Water Council's work and make our waterways a priority goal to reduce the damaging effects of extensions, dams, etc. and in line with the commitment of our surrounding countries, become members of the National Water Council Association, which at the closing meeting, in a room provided at the fair, can appoint a board for continued work in the National Water Council.

A constituent meeting concludes the board meeting. The work with statutes, company registration, registration, organization number etc. follows and can be handled via "hybrid meetings" via computer for a first Annual General Meeting with subsequent member meeting to confirm statutes etc.

The goal is then in the work to get a joint Nordic involvement in a Nordic water council, preferably under your "umbrella". I know that in Finland, for example, several local projects are underway in stream water to save migratory fishermen's former spawning and rearing areas. This applies to salmon-like fish, eels and others.

A year ago, I received a positive response from the Nordic Council and continue to work on this "project".

At the same time, I am not unaware of the, right now, all-encompassing development of events with invasion, war, with not in the wildest imaginable consequences, that Russia started - such a sad and disgusting reminder of how they even once acted against Finland where my parents' siblings, cousins and others, both acquaintances and relatives, lose their lives. An action by Russia, which is completely unworthy of action for a country that is called contemporary at all.

At the same time, as a counterweight, we must continue to strive for our values, give them the power of unity and cooperation in all contexts, the environment, the climate, socially and socially in democracy.

So my hope is that we can eventually get to work that internationally protects our aquatic life forms from extinction. Just as the climate goals feel almost insurmountable to reach, our waters are so damaged that far too many wild species are already on the verge of bursting. A retake is needed!

With the hope that we will see each other by the waters

Harry, Vetlanda

[Submitted by email]

Gemensam aktion för Nordens Vattenliv

Bilda ett internationellt Vattenråd som handlar om att skydda och rätta till tidigare felgrepp mot vattnet, naturen och miljön. 

A) -Målsättningen är att i slutändan ha ett gynnsamt samarbete i Norden för att rädda Kvarken, Bottenviken och Bottenhavet, kort sagt Östersjön från exempelvis fortsatt överexploatering med trålare, miljöskador osv. samt att genom arbetet informera och inspirera andra med vårt föredöme.

Planering inför Sportfiskemässan i Stockholm om ett år, 2023: Inbjudan till alla parter att få information och bli delaktiga i den – förhoppningsvis – blivande, Svenska Nationella Vattenrådsföreningen.

Min uppfattning i är att det krävs samarbete för att vi skall lyckas hejda fortsatt skövling av vattendrag som är grunden för livets och havets hälsa.

B) Målsättningen är att nu först tydliggöra bristerna i den svenska regeringens handläggning av EU-direktiven, - (som i dagsläget ser ut att kunna komma att bli beslutade nästa år och som i praktiken kommer att legitimera avsaknad av fortsatta restaurerings – och förbättringsåtgärder i över hälften av alla våra vattendrag i Sverige) -, för att med bred uppslutning av alla intressenter få omprövat regeringens förarbete till att gälla alla svenska vattendrag, utan undantag.

Planering inför Sportfiskemässan: Stellan Hamrin kommer att belysa aktuell situation i föreläsning/ar. Arbetet med att få fler föredragare/informatörer håller på.

Genomförandet på Sportfiskemässan är tänkt, som förberedande programpunkt; -er (föreläsningarna), informera med fakta över behov som vandringsfisk, lax, öring, ål osv har samt livsavgörande miljömässiga, dammar, kraftverk med mera samt problem som exempelvis Tiaminbrist, Furunkulos och mycket annat. Problem för andra arter genom sjö- och havsbaserade fiskodlingar med den miljöförstöring dessa medför osv.

Strategin är att värva medlemmar genom att med Informationsprogrammet skapa intresse där förhoppningen är den att de, som vill fortsätta i ett gemensamt arbete att utveckla Vattenrådets arbete och få våra vattendrag till ett prioriterat mål att minska skadeverkningarna av utbyggnader, dammar osv. och i samklang med våra omgivande länders engagemang bli medlemmar i Nationella vattenrådsföreningen som i avslutande sammanträde, i på mässan upplåten lokal, kan utse en styrelse för fortsatt arbete i det Nationella vattenrådet.

Ett konstituerande möte avslutar styrelsens sittning. Arbetet med stadgar, firmateckning, registrering, organisationsnummer m.m. följer och kan hanteras via ”hybridmöten” via dator för en första årsstämma med påföljande medlemsmöte för att stadfästa stadgar m.m.

Målet är sedan i arbetet att få till ett gemensamt nordiskt engagemang i ett Nordiskt vattenråd, gärna under ert ”paraply”. Jag vet att i Finland till exempel pågår flera lokala projekt i strömvatten med att rädda vandringsfiskars forna lek- och uppväxtområden. Det gäller bland annat laxartade fiskar, ål och andra.

Före ett år sedan fick jag positiv respons från Nordiska Rådet och arbetar vidare med detta ”projekt”.

Samtidigt är jag inte omedveten om den, just nu allt överskuggande händelseutvecklingen med invasion, krig, med inte i den vildaste fantasi tänkbara följder, som Ryssland startat – så sorglig och vedervärdig påminnelse om hur de även en gång handlade mot Finland där mina föräldrars syskon, kusiner och andra, både bekanta och släktingar, miste sina liv. En aktion av Ryssland, som fullständigt ovärdigt handlande för ett land att överhuvudtaget kallas nutida.

Samtidigt måste vi som motvikt fortsätta sträva för våra värderingar, ge dem kraften av enighet och samarbete i alla sammanhang, miljön, klimatet, samhälleligt och socialt i demokrati.

Så min förhoppning är att vi så småningom kan få till arbete som internationellt värnar våra vattenlevande livsformer från utrotning. Liksom klimatmålen känns nära oöverstigliga för att nå, är våra vatten så skadade att allt för många vilda arter redan är på bristningsgränsen. Ett omtag behövs!

Med förhoppningen att vi ses vid vattnen

Harry, Vetlanda

[Inskickat via mail] 

Comments


Back to project

×
×
×

It seems like your web browser doesn't allow cookies. Sadly you can not log in to this site without allowing cookies.

We use cookies to track user sessions, preferences and usage.


×

It seems like your web browser doesn't allow cookies. Sadly you can not log in to this site without allowing cookies.

We use cookies to track user sessions, preferences and usage.

If you're already have an account Log in


×

Terms & Conditions

 1. Terms and Conditions of use

  1. This website (the “Website”) is owned and operated by Föreningen Norden (“Föreningen Norden”). Access to and use of this Website and the information, materials, products and services available through this Website are subject to all applicable laws and regulations and to these terms and conditions of use (the “T&C’s”).

  2. By accessing this Website, you agree to the T&C’s, which form a legally binding agreement. If you do not agree to the T&C’s, please exit this Website.

  3. These T&C’s may be changed by us from time to time. The latest T&C’s will be posted on the Website, and you should always review these T&C’s prior to using the Website to ensure that you have an understanding of the current T&C’s.

 2. Ownership

  This Website and its design, text, content, graphic and other matters related to this Website are protected under intellectual property law and are the property of Föreningen Norden or are included with the permission of third party right owners. None of these elements may be used in any form without Föreningen Norden’s express prior written permission.

 3. Trademarks

  The Föreningen Norden trademark and logotype appearing on this Website are the property of Föreningen Norden. All other trademarks, product names, company names, logos, and trade dress displayed on the Website are the property of their respective owners. You agree not to display or use the marks in any manner without Föreningen Norden’s prior written permission.

 4. Posts

  Posting or transmitting of any unlawful material, or any material that could constitute or encourage conduct that would be considered a criminal offence or violation of any law is strictly prohibited.

 5. Data Protection

  By agreeing to these T&C’s, you acknowledge you have read and understood the terms of our Privacy Policy and that you agree with it. Upon the submission of any personal information to us, you expressly grant permission to us to disseminate and/or use such information for any lawful purpose as detailed in our Privacy Policy.

 6. Limitation of liability

  In no event will Föreningen Norden be held liable to you for any lost profits, indirect or consequential damages arising out of your use or inability to use this Website and the services. Föreningen Norden makes no warranties regarding any intellectual property rights or other proprietary rights in the submissions and Föreningen Norden cannot be held liable for any third party claims regarding the use of content received through the platform.

 7. Governing law

  This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of Sweden.

 8. Contact

  We can be reached at Föreningen Norden, Box 1083, 101 39 Stockholm, [email protected]

×
×
image
×

Call Stefan at
070 635 65 91

×

OK
×
×
×
×

×


Share:

×